שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. Academic schooling is ______ to people of all ages.

varying
appearing
consisting
appealing