שאלה 1 מתוך 11 שאלות 
1. Galileo Galilee was not only a ______, he was also a philosopher.

prisoner
philanthropist
nation
scientist